Algemene Voorwaarden “Shop&Save Card”

ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lucky Store N.V. geïnitieerde spaar/promotie activiteiten;

2. Spaar- of bonus tegoeden uit hoofde van deze spaar/promotie activiteiten zijn onder geen beding inwisselbaar voor geld noch kan daaruit op welke wijze dan ook enige vorm van aansprakelijkheid of een verplichting op Lucky Store N.V. of haar filialen (Dojo Couture, Brands Only en Oso Sani) komen te rusten;

3. De in dit kader gelanceerde promotie activiteiten worden door Lucky Store N.V. gehouden in haar hoofdwinkel of haar filialen. Per promotie activiteit kunnen er namens de directie van Lucky Store N.V. nadere regels of voorwaarden worden vastgesteld;

KAART
4. Deelnemers aan de spaar/promotie activiteiten van Lucky Store N.V. dienen daarbij gebruik te maken van een aan hun verstrekte kaart, specifiek vervaardigd voor dit doel, met daarop vermeld de gegevens van de betreffende deelnemer zoals door hem/haar ingevuld op het door hem/haar daartoe bestemd formulier. Deze kaart wordt voor de eerste maal kosteloos verstrekt en blijft te allen tijde eigendom van Lucky Store N.V. . Lucky Store N.V. is niet aansprakelijk voor incorrect ingevulde gegevens op het formulier noch voor het incorrect gebruik van de kaart dan wel voor het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het is bedoeld;

5.  Een eenmaal door of namens Lucky Store N.V. aan een deelnemer verstrekte kaart mag slecht door die specifieke deelnemer worden gebruikt waarbij telkens een wettig identiteitsbewijs dient te worden getoond;

6. In geval van verlies of diefstal van de kaart dient dit terstond door de deelnemer(s) te worden doorgegeven aan Lucky Store N.V. op haar klantenservice afdeling in haar hoofdwinkel of in een van de filialen. De kosten voor het vervangen van de kaart bedragen SRD. 5,00 en dienen bij verzoek van de deelnemer tot vervanging gelijk te worden voldaan;

TEGOEDEN
7. Alle bonus- en/of spaar tegoeden worden door middel van de aan de deelnemer verstrekte kaart elektronisch geadministreerd door Lucky Store N.V.;

8. De administratie van Lucky Store N.V. geldt in dit kader als enig en volledig bewijs;

BEEINDIGING
9. Lucky Store N.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen de deelname van een (potentiële) deelnemer aan de  spaar/promotie activiteiten te weigeren dan wel te beëindigen. In het geval van beëindiging dient de gewezen deelnemer terstond de in dit kader aan hem/haar verstrekte kaart in te leveren bij Lucky Store N.V. of een van haar filialen. Voor eventuele tegoeden op naam van de gewezen deelnemer, zulks ter beoordeling van Lucky Store N.V. mede op basis haar administratie, zal een waardebon worden verstrekt; 

SHOP&SAVE CARD

I-GIFT CARD

OPENINGSTIJDEN